اثر سولفات روی بر پیشگیری، شیوع و شدت موکوزیت (التهاب دردناک و زخم غشاهای مخاطی دستگاه گوارش، که معمولا به عنوان یک اثر نامطلوب شیمی درمانی است.) در بیماران مبتلا به لوکمی (سرطان خون)  تحت شیمی درمانی.

سولفات روی باعث کاهش شیوع و شدت موکوزیت در بیماران مبتلا به لوکمی تحت شیمی‌درمانی می‌شود.  ازآنجاییکه سولفات روی باعث پیشگیری و کاهش موکوزیت در بیماران لوکمی تحت شیمی درمانی است، استفاده از آن در محیط بالینی توصیه می شود. با این وجود، مطالعات بیشتری برای تأیید این یافته ها پیشنهاد شده است.

روی

روی برای فعالیت های چندگانه سلولی مورد نیاز است و در دسترس بودن کافی از این عنصر برای سیستم ایمنی حیاتی است. علاوه بر این، روی به عنوان یک تثبیت‌کننده اندامک (organelle) و یک تثبیت‌کننده ساختار DNA،  RNA و ریبوزوم عمل میکند، با این حال، کاملا مشخص نیست که عنصر روی، چگونه بر روی موکوزیت تاثیر می‌گذارد.

محققان گزارش کرده اند که روی، عملکرد موانع مخاطی دستگاه گوارش را افزایش می دهد و نتیجه آن، کاهش مرگ و میر سلولی است. روی باعث افزایش بقای کلی بیماران مبتلا به سرطان نازوفارنکس شد.  به طرز شگفت‌انگیزی، برخی از محققان معتقد بودند که سولفات روی میتواند شدت موکوزیت را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی کاهش دهد. در یک مطالعه بر روی بیماران مبتلا به سرطان اطفال نشان داده شد که شدت موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی و درد مرتبط با آن، در گروهی که سولفات روی مصرف کرده بودند کاهش معنی‌داری پیدا کرده است. علاوه بر این، حس چشایی بیمارانی که سولفات روی را دریافت کرده بودند، یک ماه پس از رادیوتراپی به سرعت بهبود یافت. از سوی دیگر، در برخی از مطالعات گزارش شده است که سولفات روی در شدت و شیوع موکوزیت موثر نیست و قادر به جلوگیری یا کاهش شدت و مدت موکوزیت در بیماران تحت پیوند سلول بنیادی نیست.

علاوه بر این، در هر هفته تحت پرتودرمانی و در طی ماه اول پس از اتمام پرتودرمانی، بین گروه های مصرف‌کننده روی و گروه شاهد، در شدت التهاب دهانی و موکوزیت دهانی درجه 2 تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. با این وجود، سوال این است که آیا سولفات روی در جلوگیری از موکوزیت در بیماران لوکمی مؤثر است یا خیر. مطالعات قبلی بر روی موکوزیت نتایجی متضادی را در رابطه با اثر سولفات روی نشان داده است.

در واقع، مطالعات مختلفی بر روی اثر سولفات روی بر پیشگیری از موکوزیت ناشی از شیمی‌درمانی انجام شده‌است.

علاوه بر این، تعداد محدودی از مطالعات بر روی بیماران مبتلا به لوکمی متمرکز شده است. لازم به ذکر است که موکوزیت دارای عوارض زیادی است که باعث کاهش کیفیت زندگی بیماران لوکمی می شود. از سوی دیگر، سولفات روی باعث افزایش میزان بقا و درمان بیماران سرطانی شد. با توجه به تعداد محدود مطالعات بر روی موکوزیت بیماران مبتلا به لوکمی و اثر ارزشمند سولفات روی، هدف از این مطالعه بررسی اثر سولفات روی بر پیشگیری، بروز و شدت موکوزیت در بیماران مبتلا به لوکمی تحت شیمی درمانی است و نتايج اين مطالعه نشان داد كه ميانگين نمره ارزشيابي عيني و ذهني موكوزيت در گروه مورد آزمایش در مقايسه با گروه كنترلگر در روزهاي چهارم، هفتم و چهاردهم، كمتر بود و سولفات روی به میزان قابل توجهی از موکوزیت در بیماران مبتلا به لوکمی تحت شیمی درمانی جلوگیری می‌کند.