سولفات منگنز

عنصر منگنز در بسیاری از عملکرد های شیمیایی گیاه دخیل است. در واکنش های اکسیداسیون و احیا و انتقال الکترون در سیستم فتوسنتز و تولید کلروفیل نقش دارد. فعالیت اصلی منکنز در گیاه در زمینه آنزیمی است. این عنصر فعال کننده آنزیم هایی مپل د هیدروژناسیون ها ترانسفرازها و دکربوکسیلاز هااست که در سیستم تنفس گیاه دخیل اند.

در پوسته زمین ترکیبات منگنز دار از لحاظ فراوانی پس از آهن قراردارند. اما تحرک بسیار کمی دارد. هرچه خاک pH کمتری داشته باشد میزان حلالیت این عنصر در آن بیشتر می باشد.

عنصر غذایی منگنز نقش اساسی در تشکیل کلروپلاست و همچنین سیستم های آنزیمی گیاهان داشته و مصرف کود سولفات منگنز موجب بهبود فتوسنتز در گیاهان و افزایش تولید محصولات خواهد گردید. منگنز همچنین فعال کننده تعداد زیادی آنزیم در سایر جانداران بخصوص انسان می باشد.

 

کاربرد های سولفات منگنز

1.کشاورزی
2.افزودنی های خوراکی
3.نقاشی
4.سرامیک سازی
5.داروسازی
6.رنگ های نساجی
7.به عنوان قارچ کش

 

برگه ایمنی سولفات منگنز