[us_page_title description=”1″ align=”center”]

سولفات آلومینیوم

بدون دیدگاه
سولفات آلومینیوم سولفات آلومینیوم یک ماده شیمیایی جامد سفید رنگ می باشد که دارای فرمول شیمیایی Al2(SO4)3 است. این ماده کاربردهای بسیار زیادی از جمله درصنایع و برای تصفیه آب…

سولفات آلمینیوم2

بدون دیدگاه
سولفات آلومینیوم سولفات آلومینیوم یک ماده شیمیایی جامد سفید رنگ می باشد که دارای فرمول شیمیایی Al2(SO4)3 است. این ماده کاربردهای بسیار زیادی از جمله درصنایع و برای تصفیه آب…
فهرست